Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PFP Partner s.r.o.-IC: 28130138 a Best Partner s.r.o. IC: 29118255 vedené u Městského soudu v Praze (dále též jako „My“ nebo „Naše společnost“) v následujícím textu seznámí spotřebitele s tím, jak je nakládáno s jeho osobními daty. V tomto dokumentu je tedy možné naleznout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a návštěvnících našich webových stránek, zda jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům jsou používány, komu jsou můžeme předávány a jaká mají spotřebitelé přicházející s námi do kontaktu v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (Zákon) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

1. Úvodní ustanovení a vymezení základních pojmů

 1. 1.1 Naše společnost provozuje webové stránky www.hyponaklic.cz sloužící k zadávání poptávek na sestavení nabídky úvěrového produktu/hypotečního úvěru (dále též jako „webové stránky“) a prostřednictvím těchto webových stránek je s Vámi v kontaktu.
 2. 1.2. V rámci vztahu mezi Naší společností a Uživatelem (Vámi) jsme my správcem Vašich osobních údajů.
 3. 1.3. Termíny "správce", "zpracovatel", "osobní údaje", "zpracování" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.
  1. 1.3.1. Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  2. 1.3.2. Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
  3. 1.3.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).
  4. 1.3.4. Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje návštěvníků stránek či uživatelů našich služeb

 1. 2.1. Osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jsou uživatelé služeb Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem byly osobní údaje sděleny. Vzhledem ke konceptu webových stránek má uživatel možnost osobní údaje sdělit následujícími způsoby:
  1. 2.1.1. Při návštěvě webových stránek: Když navštíví naše webové stránky, automaticky o uživateli zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu):
   • Účel: Zajištění základní funkčnosti našich webových stránek a analýza návštěvnosti webových stránek.
   • Rozsah zpracovávaných informací: Údaje o chování uživatele na webu (pomocí tzv. cookies)
   • Právní titul: Oprávněný zájem Naší společnosti na zajištění funkčnosti webových stránek
   • Doba zpracování: Po dobu 6 měsíců od poslední návštěvy webových stránek
   • Proti zpracování osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu zajištění funkčnosti našich webových stránek má uživatel právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes námitku uživatele ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním osobních údajů v této souvislosti přestaneme.
  2. 2.1.2. Pokud komunikace probíhá prostřednictvím různých kanálů: Pokud je s naší společností komunikováno prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím vznesení dotazu či poptávky po úvěrovém produktu přes naše webové stránky, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí či pokud s Vámi uskutečňujeme telefonní hovor. V tomto případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu):
   • Účel: Vyřízení a evidence požadavků a prokazování, že jsme požadavek přijali a vyřídili.
   • Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, záznamy o požadavcích uživatele a proběhlé komunikaci včetně věku, příjmů a nahraných dokumentů na webových stránkách společnosti, nebo informacích zjištěných v telefonickém rozhovoru s finančním poradcem společnosti.
   • Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s uživatelem v kontaktu v případě, kdy by měl o službu zájem i v budoucnu
   • Doba zpracování: Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 5 let od poslední komunikace.
  3. 2.1.3. Při registraci na našich webových stránkách/zadání poptávky: Prostřednictvím registračního formuláře má uživatel možnost zadat do kalkulačky údaje, které nám budou zaslány za účelem zpracování nabídky a možnosti s uživatelem zůstat v kontaktu a spravovat jeho požadavky. Současně při zadání poptávky po úvěrovém produktu je interně v databázi vytvořen uživatelský profil/účet. V tomto případě zpracováváme osobní údaje uživatelů v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu):
   • Účel: Provedení interní registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu/účtu.
   • Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně také adresa, telefonní číslo, záznamy o požadavcích a proběhlé komunikaci.
   • Právní titul: Nezbytnost pro splnění povinností smluvního vztahu vyplývajícího z našich VOP a plnění souvisejících služeb.
   • Doba zpracování: Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení.
  4. 2.1.4. Při oslovování s nabídkami našich produktů a služeb vč. nabídek na míru: Chceme s uživatelem udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu):
   • Účel: Oslovování s našimi nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru.
   • Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, záznamy o požadavcích uživatelů a proběhlé komunikaci
   • Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s klientem/uživatelem v kontaktu a zasílat speciální nabídky, které jsou personalizované na základě poskytnutých informací.
   • Doba zpracování: Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 5 let od poslední komunikace.
  5. 2.1.5. Při oslovování s nabídkami produktů a služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek na míru: Rádi bychom uživatele oslovovali s obchodními sděleními, jehož obsahem budou newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek přímo na míru. V tomto případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu):
   • Účel: Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, obchodních partnerů Naší společnosti.
   • Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, adresa emailové schránky, telefon, záznamy o požadavcích uživatele a proběhlé komunikaci
   • Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení
   • Doba zpracování: Po dobu platnosti souhlasu uvedenou v textu souhlasu nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek
   • Uvedení těchto osobních údajů ze strany uživatele je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek přímo na míru.

3. Komu osobní údaje předáváme

 1. 3.1. Předem nevíme, komu budeme osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:
  • Obchodní partneři Naší společnosti mohou obdržet osobní údaje
   • Za účelem zodpovězení dotazů uživatele či poskytnutím nabídek na poptávky po úvěrových produktech potřebujeme mnohdy součinnost našich obchodních partnerů (zejména za účelem předání informací o úvěrových produktech). Osobní údaje můžeme předat dále též v případě, pokud k tomu udělil uživatel souhlas.
  • Osoba zajišťující chod webu, aplikací a našeho softwaru (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby
   • Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajištoval chod informačních systémů.

4. Práva uživatelů

 1. 4.1. Veškerá svá práva může uživatel uplatnit jakýmkoliv způsobem, který mu bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte on a nikdo jiný (umožní ověřit identitu), a my se budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni vyhovět co nejlépe, chtěli bychom uživatele požádat, aby svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese mira@hyponaklic.cz.
 2. 4.2. Uživatel má právo na odvolání souhlasu, protože některé osobní údaje, zpracováváme na základě souhlasu. Je právem uživatele odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas je možné odvolat žádostí na adresu mira@hyponaklic.cz.
 3. 4.3. Uživatel má právo na přístup k údajům, které o něm uchováváme. Opět stačí zaslat žádost na email mira@hyponaklic.cz a uživateli budou informace sděleny.
 4. 4.4. Uživatel má právo na opravu, a to pokud zjistí, že o něm zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje.
 5. 4.5. Uživatel má právo na výmaz jeho osobních údajů, které Naše společnost o jeho osobě uchovává a zpracovává. Aby mohl vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
  • osobní údaje uživatele již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
  • souhlas na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno, byl odvolán a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • bude ze strany uživatele vznesena námitka proti zpracování osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • bude ze strany uživatele vznesena námitka proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje právo uživatele na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
 6. 4.6. Uživatel má právo na námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, a to s ohledem na skutečnost, že některé osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, má uživatel právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu osobní údaje uživatele pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje právo uživatele na to, aby jeho osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
 7. 4.7. Uživatel má právo na námitku proti zpracování jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu. Má právo vznést námitku proti tomu, abychom jeho osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme jeho osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.
 8. 4.8. Uživatel má právo na stížnost v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z jeho pohledu nedostatečná, nebo je toho názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje jeho práva. Uživatel má právo podat podnět dozorovému úřadu. Stížnost může vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce:
  https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

Závěrečné sdělení správce osobních údajů uživatelům:

 • Veškeré další informace o tom, co se s osobními daty našich uživatelů děje, je možné poskytnout na jakémkoliv kontaktu nacházejícím se na našich webových stránkách, a to jak na základě telefonického rozhovoru, v němž se uživatel dostatečně ztotožní, tak na základě emailové a jiné komunikace. Nejvhodnějším způsobem komunikace ohledně osobních dat však zůstává generický email mira@hyponaklic.cz , což však můžete považovat pouze jako naše doporučení. Předně si dovolujeme poděkovat za důvěru, kterou nám dáváte, když poptáváte služby právě u nás a věříme, že s našimi personalizovanými nabídkami a službami budete spokojeni.
  Váš Tým hyponaklic.cz

Chci sjednat novou hypotéku

Chystáte se koupit nemovitost a chcete získat NEJVÝHODNĚJŠÍ HYPOTÉKU? Využijte naší HYPOTEČNÍ KALKULAČKU a během 60 sekund získejte přehled o nabídkách hypotečních úvěrů z celého trhu zdarma.

Chci novou hypotéku

Chci refinacovat stávající hypotéku

Chystáte se koupit nemovitost a chcete získat nejvýhodnější způsob financování a mít celý průběh pod kontrolou? Oceníte když se budete moci obrátit na zkušeného hypotečního specialistu?

Spočítat úsporu

Mám nabídku hypotéky ale chci lepší nabídku

Chystáte s REFINANCOVAT nebo kupujete novou nemovitost a máte již nabídku z Vaší banky? Chcete získat lepší podmínky a úrokovou sazbu? Pošlete nám svojí nabídku a my jí zkusíme vylepšit!

Získat nabídku

Chci poradit s financováním

Chystáte s REFINANCOVAT nebo kupujete novou nemovitost a máte již nabídku z Vaší banky? Chcete získat lepší podmínky a úrokovou sazbu? Pošlete nám svojí nabídku a my jí zkusíme vylepšit!

Chci se poradit

Zeptejte se nás

Chcete se jen nezávazně zeptat?
Rádi Vám pomůžeme!

Zavolejte nám

731 537 339

Napište nám

Kontakt

S námi je hypotéka jednodušší